ເບິ່ງຮູບແຕ້ມ ແນມຮູບເງົາ ເລົ່າສັງຄົມ

“ความพร่ามัวที่ชิดใกล้” เป็นคำที่นักปรัชญาชาวอิตาเลียนนามจิออร์จิโอ อกัมเบนใช้บรรยายด้านกลับของภาวะสมัยใหม่ ซึ่งศิลปินร่วมสมัยอย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะแลเห็น ศิลปินในโลกสมัยใหม่เหล่านี้ไม่ได้เพ่งมองแสงสว่างแห่งศตวรรษใหม่ แต่กลับมุ่งพิจารณาเงามืดของความรุ่งโรจน์

ผลงานของศิลปินลาวทั้ง 5 คนในนิทรรศการนี้ชี้ชวนให้เราพิจารณา “เงา” ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในบริบทประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ฝ่าฟันสู่ความเป็นสมัยใหม่ของลาว (ดังในคำภาษาลาวที่ว่า “ทันสมัย” หรือการตามให้ทันห้วงเวลาของปัจจุบันขณะ) ภาพการ์ตูนลายเส้นของอานูโลม สุวันดวนให้ภาพร่างของสังคมลาวภายใต้เงื้อมเงาของจักรวรรดินิยมอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1970 ด้วยน้ำเสียงยั่วล้อเสียดสี ขณะที่ภาพเขียนของกงพัด หลวงลาดหวนย้อนกลับไปเล่าฉากชีวิตในเขตปลดปล่อยตลอดจนผลพวงสงครามและการปฏิวัติ

ภาพเขียนของมาย จันดาวงนำเสนอภาพอุดมคติของผู้หญิงและภูมิทัศน์ชนบทเพื่อตอบสนองอารมณ์โหยหาอดีตในโลกยุคใหม่ ขณะงานของศิลปินรุ่นใหม่ก็พบว่าอดีตยังคงทอดเงาอยู่บนวิถีการสร้างสรรค์ศิลปะของพวกเขา ดังปรากฏชัดในภาพถ่ายของบุญโปน โพทิสานที่บันทึกภาพซากปรักสงครามจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริการะหว่างปีค.ศ. 1964-1973 และสารคดีของไซสงคาม อินดวงจันทีซึ่งนำเสนอความทรงจำทางโสตสัมผัสของการขับลำในราชสำนักหลวงพระบาง เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ผลงานศิลปะเหล่านี้ได้ประกอบกันขึ้นเป็นจดหมายเหตุของประวัติศาสตร์สังคมลาวที่ชักชวนให้ผู้ชมสนใจประสบการณ์ผ่านพบจากอดีตและร่องรอยอันเลือนลางของอดีตในปัจจุบัน

นิทรรศการ : ເບິ່ງຮູບແຕ້ມ ແນມຮູບເງົາ ເລົ່າສັງຄົມ เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม ศิลปะกับประวัติศาสตร์สังคมลาวตั้งแต่ทศวรรษ 1960 – ปัจจุบัน
ผู้จัด : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mekong Contemporary Art Foundation
Mekong Art Initiative
ศิลปิน : กงพัด หลวงลาด, ไซสงคาม อินดวงจันที, บุนโปน โพทิสาน, มาย จันดาวง, อานูโลม สุวันดวน
วันที่ : 3-25 เมษายน พ.ศ.2562
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3645-6


Exhibition Name : ເບິ່ງຮູບແຕ້ມ ແນມຮູບເງົາ ເລົ່າສັງຄົມ Art and Social History in Laos from the 1960s to the Present
Organizer : Department of Thai Language, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Mekong Contemporary Art Foundation
Mekong Art Initiative
Artists : Kongphat Luangrath, Xaisongkham Induangchanthy, Bounpaul Photyzan, May Chandavong, Anoulom Souwandouane
Exhibition Period : April 3 – 25, 2019
Venue : 1st Floor exhibition area, Chulalongkorn University Museum
Tel: 02-218-3645-6

รัชฎากรณ์
02-218-3645-6
อีเมล : Chula Museum <chulamuseum@gmail.com>

 

 

You may also like...