จุฬาฯสรรศิลป์

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection) ขึ้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “COLOR MEMOIR”

เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยแก่ประชาคมชาวจุฬาฯและสาธารณชน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจผู้ที่สนใจและสร้างบรรยากาศทางศิลปะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งภายในห้องนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชั้นเยี่ยมของไทยจำนวน 17 ท่าน ได้แก่ กำจร สุนพงษ์ศรี, ถาวร โกอุดมวิทย์, ประวัติ เล้าเจริญ, ประสงค์ ลือเมือง, ปริญญา ตันติสุข, ปริทรรศน์ หุตางกูร, ปรีชา อรชุนกะ, พิชิต ตั้งเจริญ, ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, มณเฑียร บุญมา, วราวุธ ชูแสงทอง, วิวิชชา ยอดนิล, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, สมโภชน์ อุปอินทร์(Sompot Upa-in), สมวงศ์ ทัพพรัตน์, อนันต์ ปาณินท์และอิทธิ คงคากุล

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่านนั้น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ โดยผลงานแต่ละชิ้นได้สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบที่มีสีสัน รูปลักษณ์ที่เฉพาะตัวของศิลปิน ผ่านกระบวนการทางความคิดแฝงไว้ภายในภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ ทั้งนี้หากจะเปรียบผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่าน ก็เปรียบเสมือนได้กับการบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะในห้วงระยะเวลาหนึ่งของไทย และนับเป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รวบรวมผลงานศิลปกรรมของศิลปินชั้นเยี่ยมของไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

นิทรรศการ : “จุฬาฯสรรศิลป์”
ศิลปิน/ผู้จัด : ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 20 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2562
สถานที่ : ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-2183645 – 6
เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00น.
โดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการ

Exhibition Name : “Chula Art’s Collection: Color Memoir”
Artists/Organizer : Division of Museum and Art Galleries,
Exhibition Period : March 20 – June 26, 2019
Opening Ceremony : March 19, 2019 17:00 hrs.
Venue : Exhibition Hall, Art and Culture Building
Enquiries : 02-218-3645 – 6

Chula Museum <chulamuseum@gmail.com>
รัชฎากรณ์ 02-218-3645-6

You may also like...