ศูนย์วัฒนธรรม ม.ขอนแก่น ปลุกไอเดียสร้างสรรค์ตุงอีสานแบบร่วมสมัย

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวว่า ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมออกแบบตุงอีสานร่วมสมัย ซึ่งตุงทั้งหมดจะนำไปร่วมประดับในพื้นที่งานสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2561 (Sithan KKU Festival 2018) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ การประกวดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ในโครงการการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้นนำเสน่ห์ทางวัฒนธรรม ของชุมชนที่แฝงอยู่ในชุมชน ผ่านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเป็นชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งการต่อยอดและรวบรวมองค์ความรู้จากนักสร้างสรรค์ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าในแนวคิดเสรษฐกิจสร้างสรรค์ และสร้างความยั่งยืนให้สังคม รวมทั้งใช้ฐานคิดในด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการต่อยอดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์และมีความร่วมสมัย เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และซึมซับคุณค่าของอัตลักษณ์ของชาวอีสาน

นายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตุงอีสานในรูปแบบร่วมสมัย แต่คงอัตลักษณ์ของความเป็นอีสาน โดย “ตุง” หรือชาวอีสานเรียกว่า “ธุง” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่มักใช้ในงานบุญประเพณีแต่ละเดือนของชาวอีสาน มักจะประดิษฐ์ “ตุง” หรือ “ธุง” หลากหลายรูปแบบและหลากหลายสีสันบนผืนผ้าหรือใช้วัสดุสิ่งอื่นเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณในงานบุญประเพณีแต่ละเดือนของชาวอีสานมักจะประดิษฐ์ “ตุง” หรือ “ธุง” หลากหลายรูปแบบและหลากหลายสีสันบนผืนผ้าหรือใช้วัสดุสิ่งอื่นเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ โดยผลงานจะนำไปจัดแสดงและตกแต่งในบริเวณงานสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2561 ต่อไป

อีเมล : Bannaporn Bhandit <bannaporn@yahoo.com>

You may also like...