“ไทย…ยังไง ? (How…Thai ?)”

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ไทย…ยังไง? (How…Thai?)” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เป็นประธานในพิธี โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 – 28 พฤศจิกายน 2560

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านรากฐานของความเป็นไทยที่บอกเล่าเรื่องราวหรือสะท้อนประเด็นทางสังคม เพื่อให้เกิดการรับรู้และเป็นที่จรรโลงใจแก่ผู้ชม

ซึ่งนอกจากความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแล้ว ภาควิชาศิลปไทยยังต้องการฝึกฝนและเพิ่มทักษะประสบการณ์ของนักศึกษาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการบริหาร การทำงานเป็นหมู่คณะและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในประเทศอีกด้วย

นักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จึงได้วางแผนจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมในชื่อ “ไทย…ยังไง? (How…Thai?)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้มีโอกาสเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อแสดงศักยภาพและความหลากหลายของผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ในสังคม สร้างการกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจศึกษาทัศนศิลป์ในสาขาวิชาศิลปไทยเพิ่มมากขึ้น และนักศึกษาจะได้รับฟังคำวิจารณ์จากบุคคลทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตนต่อไปในอนาคต

นิทรรศการ “ไทย…ยังไง? (How…Thai?)” จัดแสดงผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบจากนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 – 28 พฤศจิกายน 2560 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ * ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม * พิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail : psgartgallery@gmail.com
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-271-379 (วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.30 น.)

You may also like...