Débats sur scène ครั้งที่ 5

สมาคมฝรั่งเศสภูมิใจเสนอ การอภิปรายบนเวที “Débats sur scène” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาทับซ้อนด้านพลังงานและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ในขณะที่คนพม่าร้อยละ 52 คนกัมพูชาร้อยละ 69 และคนลาวร้อยละ 45 ยังใช้ชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้า ทว่าความต้องการใช้พลังงานในมหานครใหญ่ๆ อย่างจาการ์ตา สิงคโปร์ หรือกรุงเทพฯ กลับเพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวี

การอภิปรายครั้งนี้จะให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาทับซ้อนด้านพลังงานและสังคม เพื่อช่วยให้เราเข้าใจช่องว่างระหว่างอุปสงค์ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอุปทานพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด
– ตัวอย่างสองประเด็นที่ไม่ซับซ้อนและเป็นรูปธรรมที่น่าจะแสดงมุมมองได้เด่นชัดกว่าแนวคิดทฤษฎีหลักต่างๆ อาทิ เรื่องการพัฒนาของประเทศบรูไนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งถึงสามมิติ คือ พลังงาน การศึกษา รวมถึงระบบกฏหมายและจริยธรรมอิสลาม (shariah) ขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญและจัดการกับปัญหาระหว่างผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
– เมื่อต้องเผชิญกับความย้อนแย้งดังกล่าว ประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงหันไปสู่ทางเลือกใหม่คือพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในขณะเดียวกันทางเลือกนี้ก็กลับสร้างให้เกิดปัญหาตามมา หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง อันส่งให้เกิดผลกระทบสำคัญคือการขับไล่คนในชุมชนและการตัดไม้ทำลายป่า
– ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาด้านพลังงานกับปัญหาสังคมซึ่งพัวพันกันจนนำมาสู่คำถามที่ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีค.ศ. 2015 นี้จะนำไปสู่การรวมกลุ่มด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ที่มีความโดดเด่นในด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์จะมาร่วมถ่ายทอดกรณีศึกษาต่างๆที่เฉพาะเจาะจง แต่แฝงไปด้วยความเป็นสากล โดยการเสวนาโต๊ะกลมและการอภิปรายนี้จะมีการแปลสดเป็นภาษาฝรั่งเศสไทย และอังกฤษ กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมฝรั่งเศส ฝ่ายวัฒนธรรม และความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย

การอภิปรายบนเวที “Débats sur scène” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลายครั้งในแต่ละปี ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก คือ “ศิลปะและวรรณกรรม” “ความท้าทายร่วมสมัย” และ “ประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็นมา” โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะกับบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลมในครั้งนี้
· ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

· ศาสตราจารย์ ดร. มารี-ซีบิล เดอ เวียน (รองผู้อำนวยการ สถาบัน INALCO ประเทศฝรั่งเศส)

· ศาสตราจารย์ ดร. เอริค ม็อตเต (ศาสตราจารย์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยควิเบก เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา)

· ดร. นาวาล คาเมล (อาจารย์พิเศษและผู้ประสานงานโครงการ AEMI คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

· ผู้ดำเนินรายการ ดร. ฟร็องซัว โรบิน (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย)

วันที่: อังคารที่ 16 มิถุนายน เวลา 19.30 น.
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เลขที่ 179 ถนนวิทยุ
บัตร : นักเรียน นักศึกษาและสมาชิกราคา 200 บาท และบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกราคา 250 บาท (จำหน่ายบัตรที่สมาคมฝรั่งเศส)
มีการแปลสดเป็นสามภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส ไทย และอังกฤษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 02 670 42 40
อีเมล : mediatheque@afthailande.org

You may also like...