มาตุภูมิ หมานนุ้ย

ผมเริ่มต้นการทำงานศิลปะอย่างจริงจัง สมัยเรียนปริญญาตรี ที่ ม.ราชมงคลธัญบุรี ผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงแรกเป็นงานแนวจิตรกรรมไทยแนวประเพณีเกี่ยวกับพุทธประวัติ พอศึกษาจบ ป.ตรีผมได้ศึกษาต่อที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นี่ผมได้ศึกษาจิตรกรรมสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้เปิดมุมมองทางศิลปะที่กว้างมากขึ้น ผมเริ่มค้นหาแนวทางในการทำงานโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว ทัศนะคติที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมของเมือง

คำนิยามของ ”เมือง”
เมือง พื้นที่ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและจำนวนประชากรในพื้นที่เมืองมีจำนวนมากจนเกิดขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
เมือง พื้นที่หรืออาณาบริเวณที่อยู่รวมกันของคนที่มีกิจกรรมหรือภารกิจร่วมกันหรือแยกจากกันอันเกิดจากการกระทำของคนที่อยู่ในเมือง
เมือง พื้นที่ตั้งชุมชน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้านมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ปัจจุบันประชากรโลกทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีผลทำให้ความต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น มนุษย์พยามยามนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างผลผลิตให้พอเพียงกับความต้องการ เมื่อความต้องการมากขึ้นจึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

ผมเกิด เติบโตและดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองมาโดยตลอด ได้รับรู้เรื่องราวและสัมผัสถึงบรรยากาศของเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันผมได้เฝ้ามองดูสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น ทำการจดจำ บันทึกด้วยตาถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาภาพ เพื่อบอกเล่าถึงสิ่งที่พบเห็น เช่น การดำเนินชีวิต การพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงสุนทรียะความงดงามของอาคารต่างๆ ถนน สะพานและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เติมเต็มวิญญาณและความสมบูรณ์ของเมือง

การพัฒนาของเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผสมผสานกับการเข้ามาของอารยะธรรมตะวันตกและวัตถุสมัยใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต อาจทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ง่ายขึ้น แต่บริบทในการดำเนินชีวิตนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไป ความอยาก การแข่งขัน การสร้างสรรค์ที่สับสน การทำงานที่หนักเกินกำลัง สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าจะไม่มีวันตายและก็ได้ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง

การศึกษา – โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา – ศิลปบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ (ศิลปะประจำชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – ศิลปมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประวัติการแสดงผลงาน – พ.ศ. 2551 , 2552 นิทรรศการ สืบสานงานศิลป์สู่แผ่นดินสยาม ครั้งที่ 1-2 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – พ.ศ. 2552 ร่วมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ (ศิลปะประจำชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 18 ณ สีลมแกลลอเลีย – พ.ศ. 2551 ร่วมแสดงผลงาน การประกวดหัวข้อ “ราศีปีขาล” มหาวิทยาลัยหัวเฉียว – พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการ ไทใหญ่ : มรดกร่วมล้านนา ณ หอศิลป์ริมน่าน – พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ หอศิลป์จามจุรี – พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงผลงาน การประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โลกาภิวัฒน์” – พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงผลงาน การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 – พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงผลงาน การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 35 – พ.ศ. 2557 ร่วมแสดงผลงาน การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36

เกียรติประวัติ
– พ.ศ. 2551 รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา การประกวดโครงการ “จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย ปีที่ 2” บริษัท ชิน คอร์เปอเรชั่น จำกัด – พ.ศ. 2551 รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา การประกวดโครงการ “แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์” มูลนิธิไทยคม

มาตุภูมิ หมานนุ้ย
ที่อยู่ : 51/180 ถ.สรงประภา ซอยวัดเวฬุวนาราม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทร : 090-573-7704
Email: arm_po_om@hotmail.com
Facebook : Matupoom Marnnui Art

You may also like...