เยาวชนคนอาสารวมพลังรักษ์โลกก่อนที่โลกจะหมดรักเรา

เมื่อวันที่ 21- 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โครงการปิ๊งส์แผนงานสื่อศิลป์วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์Thai PBS และภาคีเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนผลิต 1.สปอตโทรทัศน์  2.หนังสั้น 3.เพลงและดนตรีโฟล์คซอง และ4.ภาพถ่าย ในโจทย์ รักษ์โลกก่อนที่โลกจะหมดรักเรา

โดยมีเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13-25 ปี เข้าร่วมกว่า 150 คน เข้าร่วมตามโครงการ สื่อ-ศิลป์ และคนอาสาเพื่อฐานทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า  ณ บ้านนารีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

ซึ่งนายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการปิ๊งส์แผนงานสื่อศิลป์วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. บอกว่า ตอนนี้โลกเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การให้เด็กและเยาวชนมาออกแบบสื่อเกี่ยวกับเรื่องฐานทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านภัยพิบัติ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และคอรัปชั่น ในครั้งนี้นอกจากจะสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่จินตนาการใหม่แล้ว เชื่อว่าจะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมให้ไม่สร้างผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้

You may also like...