จนด้วยเกล้า Nuova {Arte} Povera

นิทรรศการ “จนด้วยเกล้า” หรือ “Nuova {Arte} Povera” เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “Living Crisis” โดยสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ “ความจนใหม่” ในยุคโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์คู่ขนานกับความรวยใหม่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนเราไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย ความจนใหม่นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความจนที่ยากจะหลุดพ้นได้

หากสภาวการณ์ได้เกินเลยขอบเขตความยากจนทางเศรษฐกิจ  สะท้อนสภาวะของความจนใจ ความจนปัญญาต่อการแก้ปัญหา ความยากจนในที่นี้ รวมไปถึงการเผยแพร่-รับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันเป็นไปอย่างไร้พรมแดน โดยส่งผลกระทบไม่เพียงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกนึกคิดของคนกลับปิดกั้นอย่างไร้พรมแดนสวนทางกัน ทำให้เกิดความยากจนในการรับรู้ข้อเท็จจริงในข้อมูลเหล่านั้น โดยที่ “ความจนใหม่” กระจายไปทั่วโลกไม่จำกัดแต่เพียงโลกที่สามดังที่ผ่านมา แนวคิดดังกล่าว นำมาสู่การเคลื่อนไหวทางศิลปะ ซึ่งศิลปินแต่ละคนแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายผ่านประสบการณ์ และพื้นฐานภูมิหลักเฉพาะตน

 

 

พิธีเปิดวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการศิลปะ :  จนด้วยเกล้า  “Nuova {Arte} Povera”
ภัณฑารักษ์: อรรฆย์ ฟองสมุทร
ศิลปิน : กฤช งามสม, บุญศรี ตั้งตรงสิน, ดุษฎี ฮันตระกูล, ประทีป สุธาทองไทย, พิสิฐฏ์กุล ควรแถลง, เล็ก เกียรติศิริขจร และ เคนทาโร่ ฮิโรกิ
วันที่ :  11 สิงหาคม – 8 กันยายน 2555
สถานที่ : หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ติดต่อ : 02-350-3626

You may also like...