STATE OF BEING

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาอย่างยาวนาน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะที่ผสมผสานระหว่างทักษะแนวความคิดและความหลากหลายทางรูปแบบที่ผนวกเอาศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา ประเพณีแต่เดิมมาพัฒนาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมโลกปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน และถือได้ว่าเป็นคุณค่าใหม่ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว จากการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักวิชาการ และศาสตร์ชั้นสูงอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ในการผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าออกไปรับใช้สังคม

ด้วยการเล็งเห็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญดังกล่าว คณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาศาสตร์ความรู้เฉพาะทางอยู่ตลอดเวลา เป็นที่สังเกตได้ว่า แต่ละท่านได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของตนออกสู่สังคม ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งยังเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบูรณาการกับสังคมและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เริ่มต้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2553 และดำเนินโครงการต่อมาจนปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า “สภาวะ – กาล” เป็นการเปิดกว้างสำหรับการตีความตามจินตนาการ เรื่องราวและรูปแบบอันอิสระ สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ ตามกาลสมัย ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการด้านศิลปะของคณาจารย์ และรักษามาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน อีกทั้งหารายได้จากการจำหน่ายผลงานของคณาจารย์เพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือนักศึกษาสาขาจิตรกรรมที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนการศึกษาต่อไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเวลา 18:00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดย คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัดเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ

รายนามศิลปินในนิทรรศการ
(ศิลปินรับเชิญ)
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ
2. ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
3. ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ
4. ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ
5. ศาสตร์เมธี ปัญญา เพ็ชรชู วิทยาลัยเพาะช่าง
6. คุณกมลรัตน์ เพ็ชรชู วิทยาลัยเพาะช่าง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
8. อาจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร

(อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง)
1. อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
2. อาจารย์เรวดี ใจชุ่ม
3. อาจารย์ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล เนตรดี
5. อาจารย์อนันต์ ปรัชญนันทน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธง อุดมผล
7. อาจารย์สำราญ มณีรัตน์
8. อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรีแสง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร แต้มประสิทธิ์
10. อาจารย์ธนาทิพย์ ทิพย์วารี

You may also like...