Yothin Narasak

โยธิน ณาระศักดิ์ เกิดวันที่ 15 มกราคม 2520 จบการศึกษาจาก โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน จังหวัดลำพูน,โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการเดี่ยว
• ปี 2534 – รางวัลชมเชย วาดภาพวันแม่แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน
• ปี 2548 – ศิลปินร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม
• รับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจังหวัดเชียงใหม่
• ปี 2553 -รางวัลชมเชย จิตรกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
• โรคฯ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข
• ปี 2554 – รางวัลชมเชย จิตรกรรม ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปี 2555 – นิทรรศการ จิตรกรรม ป.ปลา ตากลม ณ.ติตาแกเลอรี่
• อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• การแสดงนิทรรศการ
• ปี 2538 – แสดงงานผลงานนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
• ปี 2542 – แสดงผลงานศิษย์เก่า ศิลปกรรม ครั้งที่ 4ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
• ปี 2545 – แสดงงานสีน้ำ (สมทบทุนมอบแว่นตาให้คนพิการ) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
• ปี 2547 – นิทรรศการ ตามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง ครั้งที่ 3
• ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• นิทรรศการ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย” ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
• นิทรรศการ “สานใจ สายใยศิลปกรรม” ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
• ปี 2548 – นิทรรศการ ตามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง ครั้งที่ 4
• ณ หอศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปี 2549 – นิทรรศการ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ นิทรรศการ ตามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง ครั้งที่ 4
• ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
• นิทรรศการศิษย์เก่าศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ณ หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน แสดงงานจิตกรรมต้นแบบผ้าปักไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ ฯ
• – ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 21 “ อยู่อย่างไทย.กินใช้ พอเพียง” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปี 2550 – นิทรรศการ ตามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง ครั้งที่ 6
• ณ หอศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• แสดงงาน “โฉมหน้าศิลปิน Artist Self Portait” เดอะสีลมแกลเลอเลีย กรุงเทพฯ
• ปี 2551 – นิทรรศการศิษย์เก่าศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
• นิทรรศการ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย” ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
• ปี 2552 – นิทรรศการ ตามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง ครั้งที่ 7
• ณ หอศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• นิทรรศการ นู๊ด Aesthetics of Body by 500 Artists ณ เดอะสีลมแกลเลอเลีย กรุงเทพฯ
• ปี2554 – นิทรรศการ 45 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่สันติสุขที่ยั่งยืน” กรุงเทพ
• นิทรรศการ ศิลปกรรมปตท.ครั้งที่ 26 “84พรรษา มหาราชาภูมิพล”
• ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ
• นิทรรศการ ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย โดยสถาบันพระปกเกล้า
• ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• นิทรรศการ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของ รศ.วิชิต ชมทวีวิรุต
• ณ. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เจ็ดยอด เชียงใหม่
• นิทรรศการ นานมีไพน์อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 6 หัวข้อ
• “ ภาพจากเพลงของพ่อ’’ณ บริษัทนานมีจำกัด กรุงเทพฯ

สามารถติดต่อศิลปินได้ที่
256/58 ม.5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
E-mail : thin_777@hotmail.com

You may also like...