ทางสู่นิพพาน

คู่มือปฏิบัติธรรมตามหนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ทางเดียวเท่านั้น…บรรลุได้จริง ทางสู่นิพพาน กล่าวถึงเส้นทางธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้น ตามหลักธรรมสำคัญ ๗ หมวด ๓๗ ประการ

เริ่มตั้งแต่หมวดสติปัฏฐาน ๔ มีสติระลึกรู้กาย เวทนา จิต และธรรม หมวดสัมมัปปธาน ๔ ความเพียรพยายาม วิริยะอุตสาหะเพื่อความสำเร็จในการไม่ทำอกุศลใหม่ ละอกุศลเก่า ทำกุศลใหม่ เพิ่มพูนกุศลเก่า หมวดอิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จด้วยความพอใจ ความขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจฝักใฝ่ ความใคร่ครวญในธรรม หมวดอินทรีย์ ๕ ธรรมที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน มีศรัทธาเป็นใหญ่ ความเพียรเป็นใหญ่ สติเป็นใหญ่ สมาธิเป็นใหญ่ และปัญญาป็นใหญ่ หมวดพละ ๕ ธรรมอันเป็นกำลังที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรค หมวดโพชฌงค์ ๗ เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ ๗ ประการ ได้แก่ สติความระลึกได้, การรู้เห็นธรรม เฟ้นธรรม สอดส่องสืบค้นธรรม,ความเพียร,ความอิ่มใจ,ความสงบกายใจ ,ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์ ,ความวางเฉย มีใจเป็นกลาง หมวดสุดท้าย มรรค ๘ ทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานในการปฏิบัติทั้ง ศีล สมาธิและปัญญา

ผู้เขียน : พระคันธสาราภิวงศ์
จำนวนหน้า : –  หน้า
ขนาด :
น้ำหนัก :
ISBN : 9786162078996
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ปก : ปกอ่อน
ราคา :  –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

 

You may also like...