ผ้าและฉลองพระองค์ในราชสำนัก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงบรรยาย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “ผ้าและฉลองพระองค์ในราชสำนัก” จัดโดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผ้าในราชสำนักไทย และราชวงศ์ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผ้าทอในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นของสะสมส่วนบุคคลที่หาโอกาสชมได้ยาก พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จึงเตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๑ เรื่อง “ผ้าและฉลองพระองค์ในราชสำนัก” ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะประกอบด้วยงานประชุมวิชาการ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ รวมถึงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งชมการแสดงโขนพระราชทานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา ๔ วัน และจะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟังด้วย งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศ เปิดโอกาส ให้นักวิชาการไทยและต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งทอในราชสำนัก และ ผ้าชาติพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องผ้า รวมถึงประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้า ตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย โดยได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ นอกจากจะได้ชมฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และผ้าทอประเภทต่างๆ ที่จัดแสดงในนิทรรศการปัจจุบันแล้ว ยังจะมีโอกาสได้ชมงานอนุรักษ์และจัดเก็บวัตถุของพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ได้รวบรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวต่างชาติ จากสาขาต่างๆ ในสายงานพิพิธภัณฑ์ ด้านประวัติศาสตร์ผ้า เครื่องแต่งกาย และงานอนุรักษ์ มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สำหรับเนื้อหางานประชุมครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับผ้าจากต่างประเทศที่ใช้ในราชสำนักไทย ได้แก่ ผ้าจากอินเดีย จีน และกัมพูชา ผ้าบาติกจากอินโดนีเซียในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นชุดสะสมของราชสำนัก ฝ่ายในของไทย อิทธิพลของไทยที่ปรากฏในเครื่องแต่งกายในราชสำนักของประเทศพม่า ผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการของราชสำนักจีน ไทย พม่า รัฐฉาน และล้านนาในศตวรรษที่ ๑๙ ตลอดจนการเก็บรักษาชุดสะสมผ้าในราชสำนักและฉลองพระองค์ในยุคปัจจุบัน เป็นต้น นอกจากนี้ภายหลังงานประชุม พิพิธภัณฑ์ยังได้จัดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านทอผ้าที่มีชื่อเสียงในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อาทิ หมู่บ้านสมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพฯ กลุ่มทอผ้าจันทร์โสมา เป็นต้น

ในการนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธาน เปิดงานและทรงร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังจะมีคณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องแต่งกายในราชสำนัก ผ้า และแฟชั่น ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน อาทิ จอห์น กาย ภัณฑารักษ์อาวุโส แผนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จาก The Metropolitan Museum of Art ประเทศสหรัฐอเมริกา แพทริเซีย ชีสแมน ผู้เชี่ยวชาญผ้าชาติพันธุ์ กลุ่มไท-ลาว จากสตูดิโอแน่นหนา จังหวัดเชียงใหม่ ไมเคิล พิค ภัณฑารักษ์พิเศษของนิทรรศการ “Hartnell to Amies : Couture by Royal Appointment” ปี พ.ศ. 2555-2556 ณ พิพิธภัณฑ์แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile Museum) ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อลิซาเบธ ธอมป์สัน นักอนุรักษ์ผ้าประจำ Historic Royal Palaces ที่ทำงานด้านอนุรักษ์ฉลองพระองค์ในราชสำนักแห่งสหราชอาณาจักร (Royal Ceremonial Dress Collection) เชริง อูเดน เปนยอร์ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ แห่งประเทศภูฏาน และประภัสสร โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รวมทั้ง เผ่าทอง ทองเจือ วีรธรรม ตระกูลเงินไทย และดร. อนุชา ธีรคานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทยและเครื่องแต่งกายในราชสำนัก ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษา ด้านวิชาการของทางพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ที่จะร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปที่สนใจฟังการบรรยาย (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ) และร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ 

สามารถสอบถามราคาบัตรเข้างานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : o๒-๙๖๕-๘๙๐๙
โทรสาร : ๐๒- ๙๖๕-๘๙๑๙
อีเมล์ : qsmt2013@cdmthailand.com
เว็บไซต์ : http://www.qsmtsymposium2013.com

You may also like...