JFBKK ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์

การประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ วารสารรายสามเดือน “ญี่ปุ่นสาร” เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นอกจากจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯแล้ว

ยังถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่แบบประเพณีจนถึงแบบร่วมสมัย รวมทั้งยังแนะนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น ไทย และประเทศเพื่อนบ้าน 

ปีนี้เป็นวาระครบรอบปีที่ 20 ของญี่ปุ่นสาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจึงมีนโยบายที่จะเปลี่ยนชื่อและเพิ่มตราสัญลักษณ์ให้กับวารสารดังกล่าว ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ด้วยการสมัครเข้าประกวด “ชื่อและตราสัญลักษณ์สำหรับวารสารของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ” ผลงานของท่านอาจได้รับการคัดเลือกใช้สำหรับวารสารนี้เป็นเวลา3ปีนับจากนี้เป็นต้นไป

(1) ระเบียบการสมัคร
1.1 ชื่อวารสารของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (ราย 4 ครั้งต่อปี)
กรุณาใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทยเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาอังกฤษ)
1.2 ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยรูปภาพ (สัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและแนวความคิดนามธรรม) พร้อมตัวอักษร (ชื่อวารสาร ) ท่านสามารถส่งเฉพาะตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรเข้าประกวด
*โดยปกติแล้วตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยหลายสี อย่างไรก็ตามกรุณาออกแบบให้ดูดีแม้ว่าจะได้รับการตีพิมพ์ออกมาเป็นสีขาวดำ
*ท่านสามารถส่งประกวดเฉพาะชื่อวารสารได้

(2) คุณสมบัติ
มืออาชีพ มือสมัครเล่น บุคคล หรือ ทีม

(3) วิธีการสมัคร
กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดไปยังที่อยู่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ (7) ท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่กรุณาเตรียมเอกสารให้เท่ากับจำนวนผลงานที่ท่านส่งเข้าประกวด กรุณาเขียนว่า “การประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับวารสาร

3.1 สำหรับผู้ที่ต้องการส่งเฉพาะชื่อวารสารเข้าประกวด
– ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบของไฟล์ word และ PDF ด้านล่างนี้ และกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พิมพ์ออกมาด้วยกระดาษขนาด A4)

3.2 สำหรับผู้ที่ต้องการส่งประกวดทั้งชื่อวารสารและตราสัญลักษณ์
– ใบสมัคร (รายละเอียดเดียวกันกับ 3.1)
– ผลงานของท่านบนกระดาษขนาด A4 พื้นหลังสีขาว 2 ชุด
(กรุณาเขียนชื่อของท่านลงบนด้านหลังของกระดาษ)
– CD บรรจุผลงานของท่านในรูปแบบของไฟล์ AI PSD JPEG และ GIF
(กรุณาเขียนชื่อของท่านลงบนแผ่นซีดีด้วย)

(4) วันกำหนดส่งผลงาน
ภายใน 31 สิงหาคม 2556 (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)

(5) การตัดสินและการประกาศผลการประกวด
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจาณาผลงานและคัดเลือกผู้ชนะ เมื่อการตัดสินเสร็จสิ้น เราจะติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรง รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ชนะในเว็บไซต์ของเราในช่วงเดือนตุลาคม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจะเริ่มใช้ชื่อวารสารและตราสัญลักษณ์ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

(6) รางวัล
ชื่อ 10,000 บาท (1 รางวัล)
ตราสัญลักษณ์ 10,000 บาท (1 รางวัล)
ผู้เข้าร่วมประกวด 10 ท่าน จะได้รับการคัดเลือกรับรางวัลผลิตภัณฑ์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น

(7) สถานที่ติดต่อ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-260-8560
โทรสาร 02-260-8565
อีเมล์ japanletter-logo@jfbkk.or.th

(8) หมายเหตุ
– ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย (ทั้งชื่อและตราสัญลักษณ์) จะได้รับการนำไปใช้จริงในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ และอื่นๆ
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ทั้งชื่อและตราสัญลักษณ์) จะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือแสดงที่ใดมาก่อน
– กรุณาส่งผลงานที่ท่านเป็นเจ้าของเท่านั้น และกรุณาอย่าส่งผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
– หากพบปัญหาในระหว่างการพิมพ์หรือดาวน์โหลดงานของท่าน เราอาจติดต่อท่านเพื่อส่งไฟล์ที่มีความละเอียดสูงขึ้นมาให้ใหม่
– ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้ อาทิ เช่น ค่าส่งไปรษณีย์
– เราจะไม่คืนผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด
– ลิขสิทธ์ของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและชิ้นงานที่ได้รับการพัฒนาจะเป็นของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
– ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการประกวดนี้
– คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสินไม่เลือกผู้ชนะ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-260-8560-4
โทรสาร : 02-260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

You may also like...