สมเด็จพระนางเจ้า พระราชทานถ้วยรางวัลประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับ 2 ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1 จำนวน 2 ถ้วย และให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” จารึกบนถ้วยรางวัล

สำหรับมอบเป็นรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด ‘หัตถศิลป์บัวหลวง’ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 – 2556 งานสลักดุนภาชนะโลหะ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการครั้งนี้ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือช่างศิลป์ให้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ “งานสลักดุนภาชนะโลหะ” ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในรูปแบบหัตถศิลป์ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสืบไป

นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทางมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล 2 ถ้วย จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” จารึกบนถ้วยรางวัล สำหรับมอบเป็นรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2555-2556 “งานสลักดุนภาชนะโลหะ” ทั้งประเภทงานหัตถศิลป์ไทยแนวประเพณี และงานหัตถศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสืบสานงานศิลปกรรมไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ นับเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ช่างฝีมือผู้สร้างสรรค์ผลงานชนะเลิศหัตถศิลป์บัวหลวงเพิ่มเติมจากเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 900,000 บาท

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555-2556 นี้ ได้ริเริ่มจัดการประกวด ‘หัตถศิลป์บัวหลวง’ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคัดเลือกงานช่างประเภท งานสลักดุนภาชนะโลหะ เช่น ขัน โตก เตียบ ตะลุ่ม พาน คนโท กล่อง ฯลฯ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานฝีมือช่างไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทย และสนับสนุนให้ช่างศิลป์ไทยประเภทต่างๆ ได้แสดงฝีมือสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเปิดเป็นเวทีในการแสดงผลงานที่จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานฝีมือออกมาอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะสูญหายไปด้วยการแทนที่ของงานพาณิชย์ศิลป์

คณะกรรมการได้กำหนดให้แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหัตถศิลป์ไทยแนวประเพณี เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีแบบอย่าง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด เทคนิคและลวดลาย ที่ดำรงเอกลักษณ์แบบไทยประเพณี และ ประเภทหัตถศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด เทคนิค ลวดลาย เรื่องราวและเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างอิสรเสรี ซึ่งงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 2 ประเภทต้องเป็นงานขึ้นรูปสลักดุน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และไม่เกิน 150 เซนติเมตร ทำจากโลหะต่างๆ เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง หรือโลหะอื่นๆ อีกทั้งสามารถใช้วัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบได้ไม่เกิน 40% ของชิ้นงาน กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพฯ และตัดสินผลงานวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

ช่างศิลป์ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย สถานศึกษาและผู้ประกอบการ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งเดี่ยวหรือกลุ่ม คนละหรือกลุ่มละไม่เกิน ๓ ชิ้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน ซึ่งรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทๆ ละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 150,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 0-2230-2560, 0-2230-2562

หรือทางเว็บไซต์ : www.bangkokbank.com และ www.queengallery.org

 

You may also like...