สัมมนา การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดให้มีงานสัมมนาเรื่อง “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(Intellectual Property management For AEC)” ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โรงแรม สวิวโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ไทย เพื่อปกป้องซอฟต์แวร์ตนเองจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการซอฟต์แวร์ มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจดแจ้งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมถึงผลกระทบของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่านเท่านั้น

ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โรงแรม อมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โรงแรม สวิวโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพมหานคร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม / ยืนยันเข้าร่วมงาน กรุณาติดต่อ คุณโชติกาญจน์ อยู่คง : 086-322-2398 

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/

You may also like...