ลอด ข้าม ผ่าน โครง

ความกลัวโดยธรรมชาติแล้วมิใช่สิ่งถาวร หากแต่เป็นจินตนากรรมที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และวิกฤติทางอุดมการณ์อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน ความกลัวถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต จนในบางครั้งความกลัวอยู่ใกล้กับชีวิตจนบุคคลมิทันได้สังเกตุ

ยิ่งไปกว่านั้นความกลัวกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรม ที่ซึ่งปัจเจกบุคคลใช้ชีวิตโดยสมยอมภายใต้วัฒนธรรมแห่งความกลัวดังกล่าว ความกลัวจึงเป็นประเภทหนึ่งของวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งมิได้มีความเป็นแก่นสาร (Essential) ในตัวของมันเอง

เนื้อหาสำคัญในโครงการนี้คือการสร้างบทสนทนาและข้อถกเถียงในปริมณฑลของ “การเมืองแห่งความกลัว” (Politics of Fear) เพื่อที่จะเปิดโอกาสในการทำความเข้าใจลักษณะต่างๆ ของความกลัวในสังคมโลกร่วมสมัย ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกต่อเสรีภาพและอิสรภาพที่สมควรแก่ปัจเจกบุคคล

การแสดงผลงานชิ้นใหม่นี้มีความหลากหลายอย่างมากโดยไล่ตั้งแต่ประติมากรรมหุ่นสลัก ประติมากรรมเครื่องแขวน งานศิลปะเชิงจัดวาง รวมถึงภาพวาดสองมิติและการจัดแสดงศิลปะตู้ไฟ

โดยจะมีการเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 – 21.00 น.

นิทรรศการ : “ลอด ข้าม ผ่าน โครง : Trans-structurity”
ศิลปิน : ทัศนัย เศรษฐเสรี
วันที่ : 7 มิถุนายน –  31 สิงหาคม 2556
สถานที่ : แกลลอรี่ 338 OIDA
เปิด: วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 13.00. – 17.00 น. และ ตามนัดหมาย
ที่อยู่ : 028/5 อาคารพงษ์อมร ชั้น 4 ถนนพระราม 4, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กทม 10120
(ประมาณ 30 เมตร จากรถไฟฟ้าใต้ดินด้านขวา, สถานี ลุมพินี ทางออก 1)
โทรศัพท์ : +669 0198 8749 แฟกซ์: +66 2679 8619
อีเมล : info@338oidagallery.com

You may also like...