The evolution of scorpion

แมงป่องเป็นสัตว์มีพิษ มีรูปร่างคล้ายปู ลำตัวยาวเป็นปล้อง ๆ  มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มีวัฒนาการมาโดยตลอด อาศัยอยู่ทั้งในเขตทะเลทราย เขตร้อนชื้น หรือแม้แต่แถบชายฝั่งทะเล จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมา เพราะแมงป่องเป็นสัตว์ที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะตัวอย่างโดดเด่น

เหมาะแก่การนำมาทำเครื่องประดับ  พร้อมกับมีการผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ทำให้เกิดแมงป่อง2หางขึ้นมา ซึ่งจะเป็นแมงป่องในอนาคต ตอบโจทย์หัวข้อ “The Insecta-อัศจรรย์งามวิจิตรนิรมิตมวลแมลง”

โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 18 โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรนวิโรฒ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิตภาควิชาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดขึ้นทุกปี และแต่ละปีจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงแฟชั่นเมืองไทย

ผลงานโดย : นางสาวสุดารัตน์ กล้าโชติชัย นายประสาร เจียมบุตร

 

นางสาวสุดารัตน์ กล้าโชติชัย

 

นายประสาร เจียมบุตร

 

You may also like...