TCDC เชียงใหม่

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ :TCDC หน่วยงานของรัฐ ภายใต้การบริหารของ สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เดินหน้าขยายพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค

ล่าสุดได้เปิดให้บริการ TCDC เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการไปเมื่อ วันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ตอกย้ำภารกิจในการเป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิดเผยว่า “ด้วยพันธกิจหลักของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่มุ่งให้ความรู้ด้านการออกแบบและกระตุ้นให้ภาคประชาชนทุกระดับนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของประเทศ ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของ TCDC ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง TCDC จึงได้กำหนดแผนขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ได้สะดวกขึ้น โดยก่อนหน้านี้เริ่มกระจายความรู้สู่ภูมิภาคผ่านโครงการ mini TCDC ผ่านสถาบันการศึกษา 13 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย และล่าสุดได้เดินหน้าโครงการการจัดตั้ง TCDC เชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้วันที่ 2 เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ นับเป็นศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนบน

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC : เชียงใหม่

“สำหรับเหตุผลที่เลือกขยายไปยังจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในแง่รากฐานทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น วิถีชีวิตและทักษะความเป็นช่างฝีมือของชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่เอื้อต่อการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและการศึกษาของภาคเหนือตอนบน ทั้งยังมีการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์จำนวนมาก และที่สำคัญ เชียงใหม่เป็นสังคมที่เปิดรับความแตกต่างหลากหลาย”

TCDC เชียงใหม่ มีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. จัดเป็นศูนย์เรียนรู้เต็มรูปแบบแห่งแรกในภูมิภาคที่มีความทันสมัยและบริการที่ครบวงจรเทียบเท่ากับ TCDC ในกรุงเทพฯ การดำเนินงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย บริการความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบในรูปแบบของห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ด้วยหนังสือกว่า 6,000 เล่ม นิตยสารกว่า 70 หัว และ มีเดียกว่า 500 เรื่อง พร้อมทั้งฐานข้อมูลด้านการออกแบบ WGSN และ ฐานข้อมูลด้านการตลาด GMID อย่างครบครัน และยังมีห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ : Material ConneXion® Chiang Mai ที่ให้บริการฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์กว่า 7,000 ชนิด จากฐานข้อมูลวัสดุที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตัวอย่างวัสดุที่หมุนเวียนมาจัดแสดงกว่า 250 ชนิด พร้อมบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้นักออกแบบและผู้ประกอบการ และพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ทดลองตลาด และสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางแผนธุรกิจ และที่ถือเป็นไฮไลท์ คือ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าชม ซึ่งมีนิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่” เป็นนิทรรศการแรกที่พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรี

เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว TCDC  เชียงใหม่ จะตอบสนองความต้องการของผู้สนใจ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มนักออกแบบ และผู้ผลิตโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2) นักเรียน/นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) กลุ่มนักท่องเที่ยว 4) ประชาชนทั่วไป

“เชื่อว่าTCDC เชียงใหม่ จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือโดยรวม ผ่านการทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านการออกแบบและการกระตุ้นให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้กับการผลิตจริง ช่วยให้เกิดการหลอมรวมสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในโลกยุคแห่งการแข่งขันด้วยปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้อีกทางหนึ่ง” นายอภิสิทธิ์กล่าว

TCDC เชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (หลังกาดเมืองใหม่ ทางไปเจดีย์ขาว) เปิดบริการตั้งแต่วันที 2 เมษายน 2556 เวลา 10.30 – 18.00 น. ปิดวันจันทร์ โดยจะเปิดให้เข้าใช้บริการฟรีตลอดเดือนเมษายน

ผู้สนใจสมัครสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 052-080-500 หรือที่ www.tcdc.or.th/chiangmai

 

You may also like...