การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ

9 Art Gallery / Architect studio มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 109 “การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ” ของ จักรกฤษ มูลอินต๊ะ

ข้าพเจ้าเติบโตมาจากวิถีชีวิตชาวชนบทที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกิน พ่อกับแม่ทำนาและทำสวนจน  ทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงอารมณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทที่สงบร่มเย็นมีจิตใจที่ดีงามความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันอย่างแท้จริงแต่ในสังคมปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับเริ่มเลือนลางและจางหายไปจากสังคมปัจจุบันมากขึ้น ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจนำเสนออารมณ์และความรู้สึกในบางส่วนบางมุมที่สัมผัสได้จากอดีตนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรม เพื่อนำเสนอผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะได้ชื่นชมจากนิทรรศการ “การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ” (Journey & Peaceful life)

พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 19.00 น. โดย คุณยศสวัฒณ์  ปิติภูวพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

นิทรรศการ : “การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ ”
ศิลปิน :  จักรกฤษ มูลอินต๊ะ
วันที่ : 7 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556
สถานที่ : 9 Art Gallery / Architect Studio เชียงราย (ช้าย 80 ม.จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายไปทางแม่จัน)
โทรศัพท์ : 053-719-110, 083-152-6021
อีเมล์ : artgallery9@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.9artgallery.com/April%20%202556.html

 

You may also like...