150 ปี กรมพระยาดำรง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาของไทยจากผู้คนในอดีต

อันมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ปัจจุบัน ทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ร่วมกับความคิดวิทยาการสมัยใหม่ ให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบการวางรากฐานการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ สร้างแหล่งเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระจริยวัตรทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ “สังเกต จด และจำ” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทาง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้รับรากฐานทางวิชาการจากแนวพระดำริและการค้นคว้าของพระองค์มาเรียนรู้และศึกษาวิจัย ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัด “นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. 2555” ขึ้น โดยเล่าผ่านนิทรรศการเรื่องราวชีวประวัติผลงานการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ตลอดชีวิตของพระองค์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ต่อไป ตลอดจนจัดฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่หาดูได้ยาก

กำหนดการนิทรรศการและกิจกรรม
ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาเนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. 2555

พิธีเปิด  : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 17.30 น.
ณ บริเวณผนังโค้งชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ประธานพิธี โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมเสวนา : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 16.30 น.ณ ห้อง 401 ชั้น 4
ปาฐกถาในหัวข้อ : “สังเกต จด และจำ นำไปสู่ขุมทรัพย์ทางปัญญาของชาติ”
โดย : หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมฉายภาพยนตร์: ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 ณ ห้อง 401 ชั้น 4  (จัดฉายเป็นรอบ)
จัดฉายภาพยนตร์พระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

กิจกรรมการสังเกต จด และจำ : วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 401 ชั้น 4
• เวลา 13.00 น. และเวลา 16.00 น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สุจิปุลิ : ฟังคิดถามเขียน” กิจกรรมการสร้างเครื่องมือเพื่อการจดจำอย่างมีสติ เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยการทำสมุดทำมือเพื่อการจดบันทึก โดยคุณธัญญานันท์ ศรีชัยวรรณ หรือ Jeedwonder แห่งหน้าเพจเวิร์คชอป JWD Workshop คอลัมนิสต์นิตยสาร room เพื่อให้น้องๆ นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำไปใช้ในกิจกรรมต่อไป และสามารถนำไปดัดแปลงทำเป็นสมุดบันทึกในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ ดังคติธรรมสมเด็จที่ว่า “อย่าทะนงว่ารอบรู้พอแล้ว จงพยายามหาความรู้เพิ่มเติมให้เสมอ”

• เวลา 14.30 น. และเวลา 17.30 น.
ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำสำเนาอย่างง่ายจากแผ่นศิลาจารึก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสุจิปุลิ โดยน้องๆ นักเรียนสามารถนำสมุดทำมือมาใช้ในการทำสำเนาจากแผ่นศิลาจารึกที่ติดตั้งอยู่ภายในนิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่นำพระดำริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่แสดงถึงความใฝ่รู้ในสิ่งที่สนใจแก่น้องๆ นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรที่ให้คำแนะนำในการทำสำเนาอย่างใกล้ชิด

โดยน้องๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับสมุดทำมือที่ทำด้วยตัวเองกลับไปเป็นที่ระลึก และเป็นแรงบันดาลใจในการสังเกตและจดบันทึกต่อไป
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. 2555
วันที่ : 26 มีนาคม –  7 เมษายน 2556
สถานที่ : จัดแสดงบริเวณผนังโค้ง ชั้น 3 และ 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 02 214 6630 – 8 ต่อ 501
เว็บไซต์ : www.bacc.or.th
www.facebook.com/baccpage

You may also like...