งานสถาปนิก 56′ Borderless แข่งขัน….แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมงานสถาปนิก ’56 “Borderless : แข่งขันแบ่งบัน”  ในวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสถาปนิก’56 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คเมืองธานี

ความเป็นมา
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 โดยใช้ชื่องานว่า “สถาปนิก ’29” และได้จัดเป็นประจำทุกปี ( ยกเว้นปีพุทธศักราช 2533 ) จนถึงปัจจุบัน ได้จัดไปแล้ว 26 ครั้ง สำหรับปีพุทธศักราช 2556 นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯปีพุทธศักราช 2555-2557 มีมติเห็นชอบในการจัดงานสถาปนิก ’56 ซึ่งเป็นครั้งที่ 27 ขึ้นในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
1. เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ
2. เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดีระหว่างสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมทั้งมวลสมาชิกในวิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งการแสดงสินค้า วัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและบำรุงรักษาอาคารสถานที่
4. เผยแพร่ผลงานของสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมทั้งผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรและผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ
6. จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของสถาปนิก ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดในการจัดงาน
“Borderless : แข่งขันแบ่งบัน”

Meaning Concept
Borderless : การผสมผสานกระแสชีวิตในแง่มุมต่างๆ แห่งตนเอง กับกระแสชีวิตแห่งโลกด้วยปัจจัยทางเทคโนโลยีและกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง ทำให้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ การแข่งขัน และการแบ่งปันทั้งเชิงจินตภาพและกายภาพของคนและโลกเลือนหายกลายเป็นหนึ่งเดียว

Thai & Asean Insight : การมองลึกเข้าไปในภูมิปัญญาของอาเซียน การเรียนรู้ความหลากหลายเพื่อเข้าใจในแก่นแท้ของความเป็นอาเซียนทั้งในแง่มุมของวิธีคิด ชีวิต สังคม วัฒนธรรม เพื่อที่จะสานต่อ และสรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรมได้อย่างลึกซึ้งและงดงาม และหมายรวมถึงการดำรงอยู่แบบพึ่งพา ร่วมอาศัย ร่วมแข่งขันและร่วมแบ่งปันกันของชาวอาเซียน Sharing of Knowledge & Reverse Mentor : ในโลกปัจจุบันมีกระบวนการส่งถ่ายข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์แบ่งปันระหว่างกันของผู้รับและผู้ให้เกิดขึ้นตลอดเวลาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง สถานภาพและบทบาทระหว่างกันของผู้ให้และผู้รับโดยไม่มีขีดจำกัดหรือเงื่อนไขด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็น ครูกับลูกศิษย์/นิสิต นักศึกษากับอาจารย์/ สถาปนิกกับลูกค้า / ผู้ชมกับผู้แสดงสินค้า ฯลฯ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งและการแบ่งปันที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

นิทรรศการ + กิจกรรมและบริการ + ASA Seminar & Forum

นิทรรศการ

Zone A  บริเวณด้านหน้าชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2
นิทรรศการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย
– นิทรรศการ ย่านกะดีจีน : ศิลป์สามท่า : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้)
– นิทรรศการ รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2556
– นิทรรศการ หอไตรวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
– นิทรรศการ ASA VERNADOC 2012
– นิทรรศการ โครงการขุดค้นทางโบราณคดีสถูปพระเจ้าอุทุมพร
– นิทรรรศการ รากเหง้าชาวกรุง
– นิทรรศการ ผลงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น
– นิทรรศการ ผลงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ดร.วทัญญู ณ ถลาง
– นิทรรศการ มรดกสถาปัตยกรรมศาลฎีกา
– นิทรรศการอิโคโมส forgotten heritage
นิทรรศการ มักกะสัน
นิทรรศการ Solar House โดย บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Zone B บริเวณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์  2
นิทรรศการ International Practice
นิทรรศการ ASEAN Insight
นิทรรศการ ASEAN Architect
นิทรรศการ อาษาปัน..ปัญญา ร่วมค้นหา ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการออกแบบ เพื่อ แบ่งปัน

นิทรรศการ ASACHANGE : อาษาเปลี่ยนแปลง นิทรรศการออกแบบเพื่อ “แก้ปัญหารอบตัว“

13 ปัญหารอบตัว กับ 13 สถาปนิกและนักออกแบบ
เมืองบ้าป้าย : ชนะ สัมพลัง (Architects 49)
Dead Space ที่ว่างแห่งกิจกรรม : สมิตร โอบายะวาทย์ (O.B.A.)
บาทวิถีน่าเดิน : ธีรพล นิยม (Arsom Silp)
BTS & MRT จุดเชื่อมต่อลอยฟ้าและใต้ดิน : สิน พงษ์หาญยุทธ (Plan Architect)
จุดพัก จักรยาน : ดวงฤทธิ์ บุนนาค (DBALP)
สะพานลอย : สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ (WALLLASIA)
ตลาดนัด พื้นที่แห่งเวลา : สุรชัย เอกภพโยธิน (OFFICE AT)
ป้ายรถเมล์ : ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ (Vin Varavarn Architects)
ขายอะไรจัง บนทางเท้า : ขวัญชัย สุธรรมซาว (Plankrich)
ต้นไม้ กับ สายไฟฟ้า : ปิตุพงษ์ เชาวกุล (Supermachine Studio)
ถังขยะน่าทิ้ง / ตู้โทรศัพท์น่าโทร : จูน เซคิโน (JunSekino Architect)
ห้องน้ำสาธารณะ : จีรเวช หงสกุล (IDIN Architects)
ทัศน (ไม่) อุจาด : ป๊อก คบคงสันติ (T.R.O.P)

นิทรรศการ ผลงานสำนักงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมฯ ประเภทนิติบุคคล 48 บริษัท (A บูธคู่ / B บูธเดี่ยว)

A-01 บริษัท ออราเคิลอาคิเทค จำกัด
A-02 บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด
A-03 บริษัท สถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด
A-04 บริษัท แมพ อาร์คิเทค จำกัด
A-05 บริษัท ดีบาย ออเดอร์ จำกัด
A-06 บริษัท อาร์คิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
A-07 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด
A-08 บริษัท ครีเอท เกรท ดีไซน์ จำกัด
A-09 บริษัท ดี.เอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
A-10 บริษัท โอเรียลทัล สตูดิโอ จำกัด
A-12 บริษัท อาร์คีพลัส สตูดิโอ จำกัด
A-13 บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด
A-14 บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
A-15 บริษัท อาเชอร์ อาร์คิเทค จำกัด
A-16 บริษัท อินเตอร์ดีไซน์ จำกัด
A-17 บริษัท สถาปนิก สริน จำกัด
A-18 บริษัท เอ อาร์ เบย์ จำกัด
A-19 บริษัท ไอวิวดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
A-20 บริษัท 760 ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
A-21 บริษัท เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
A-22 บริษัท อาคิเทค แกลลอรี่ จำกัด

B-01 บริษัท มินิแม็กซิสท์ จำกัด
B-02 บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จำกัด
B-03 บริษัท สถาปนิกอัชชพล ดุสิตนานนท์ และคณะจำกัด
B-04 บริษัท เอสคิว อาร์คิเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
B-05 บ. ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
B-06 บริษัท บี เวิร์คช็อป จำกัด
B-07 บริษัท เอทรีดี จำกัด
B-08 บริษัท แทนเดม อาร์คิดเท็ค (2001) จำกัด
B-09 บริษัท จูน เซคิโน อาร์คิเทคต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
B-10 บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค จำกัด
B-11 บริษัท ดีไอ ดีไซน์ จำกัด
B-13 บริษัท เคทีจีวาย อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
B-14 บริษัท เออร์เบิ้นอาร์คิเต็คส์ จำกัด
B-15 บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด
B-16 บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด
B-17 อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม
B-18 บริษัท ดีไซน์ + ดีเวลลอป จำกัด
B-19 บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด
B-20 บริษัท ออฟฟิศ เอที จำกัด
B-21 บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
B-22 บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด
B-23 บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด
B-24 บริษัท เอสเธติค อาร์คิเทค จำกัด
B-25 บริษัท สำนักงานโฟร์เอส จำกัด
B-26 บริษัท เฟบรัวร์ อิมเมจ จำกัด
โปรเซส กรุ๊ป
บริษัท คอนทัวร์ จำกัด

นิทรรศการ ผลงานสถาปนิกอิสระ สมาชิกสมาคมฯ ประเภทบุคคล 30 บูธ 23 ราย

F-01-02 พิชญ์ ตรีพาสัย
F-03-04 มฆไกร สุธาดารัตน์
F-05 ณัฐพล ทวีเส้ง
F-06 วิพิชญ์ ดุลยพัชร์
F-07 อัทธา พรสุมาลี
F-08-09 นนทชัย ทองพุ่มพฤกษา
F-10-11 ณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ
F-12 เมธาพร ศรีพลาวงษ์
F-13 นายณรงค์เดช รักกลาง
F-14 นายกฤษฎา ทวีกิจ
F-15 พิทักษ์สิน นิวาศานนท์
F-16 นายเจษฎา พันธุ์ทักษิณ
F-17-18 พหลไชย เปรมใจ
F-19-20 นิติบุตร สกุลอุดมธรรม
F-21 สัจพงษ์ ภูรยานนทชัย
F-22 วีระ ลีลาพัฒนภูติ
F-23 วีรภัฏ โชคดีทวีอนันต์
F-24 นิวุฒิพงษ์ ศรีอุดร
F-25-26 จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์
F-27 วัทธิกร โกศลกิตย์
F-28 อนุวัติ ทองอ้ม
F-29 วิชัย ชลประเสริฐสุข
F-30 อนุชา จิตตางกูร

นิทรรศการ Venice Biennale

นิทรรศการ ARCHITECT 13 ASEAN ARCHITECTURAL COMPETITION ภายใต้หัวข้อ “Designing Future Asean Borders”

นิทรรศการ ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทย ผลงาน อาจารย์ อาวุธ อังคาวุธ

นิทรรศการ Corporate image “Borderless”

Zone C (ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2)
นิทรรศการ ASA 101 “ร่วมแข่งขันเพื่อแบ่งปันผลงาน 101 บาท เปลี่ยนชีวิต” ผลงานสถาบันการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 สถาบัน
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. มหาวิทยาลัยนเรศวร
18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20. มหาวิทยาลัยรังสิต
21. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
23. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
24. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
26. มหาวิทยาลัยศิลปากร
27. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
29. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
30. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

นิทรรศการ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นิทรรศการ สถาปนิกชุมชน (can)
นิทรรศการ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ
นิทรรศการ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน
นิทรรศการ กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
นิทรรศการ Green Materials
นิทรรศการ บ้านใจดี
นิทรรศการ การประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรม ‘architecture / blur / boundary’
นิทรรศการ ASA Workshop ’13 ภายใต้หัวข้อ “แข่งขัน(อาสา) แบ่งปัน(น้ำใจ)”

Zone D นิทรรศการผลงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1)
นิทรรศการ สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย
นิทรรศการ สมาคมมัณฑณากรแห่งประเทศไทย
นิทรรศการ สำนักกำกับและการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
นิทรรศการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
นิทรรศการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
นิทรรศการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิทรรศการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
นิทรรศการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิทรรศการ “waste to wealth” โดย สทช.
นิทรรศการ “เมืองสุขภาวะ” โดย สสส.
นิทรรศการ Habitat

กิจกรรมและบริการ
ASA CLUB 

พื้นที่ Meeting Point และจุดพักผ่อนประจำของชาว ASA โดยในปีนี้เน้นเรื่องอาหาร เครื่องดื่มการบริการและกิจกรรมสนุกๆ ในพื้นที่ ASA Club โดยเน้นการสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องเพื่อนพ้องทุกท่านที่มาใช้บริการ

ASA Theater

การฉายภาพยนตร์ “ASA Theatre” โดยจัดสร้าง Auditorium เพื่อฉายหนังสั้นและสารคดีที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ASA Shop

พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกสมาคมฯ ปีนี้ เพื่อนๆ สมาชิก เตรียมตัวช้อปกระจายกับสินค้าใหม่ตาม Theme งานและสินค้าที่น่าสนใจของสมาคมฯ

Book shop

พื้นที่จำหน่ายหนังสือจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. สถาบันอาศรมศิลป์
6. สมาคมอิโคโมสไทย
7. ลายเส้น พับพลิชชิ่ง บจก.

หมอบ้าน

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องอย่างสูงในทุกๆ ปี โดยกลุ่มสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ ที่อาสาบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ตอบสารพันปัญหาในเรื่องการก่อสร้างบ้านและอาคารต่างๆตลอดระยะเวลางาน สถาปนิก ’56

ASA SEMINAR & FORUM

ASA FORUM 2013
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องฟีนิกส์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนฟรี ระบบ online ได้ที่ www.asaforum.org


อาษาสัมมนา การประชุมสัมมนา ทางวิชาชีพ-วิชาการ-อนุรักษ์-ภาคประชาชน
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

พุธ 1 พฤษภาคม 2556

13.00-16.00 น.  การพัฒนาเมืองสุขภาวะ “Heathy City”  โดย สสส. และภาคผังเมืองสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2556

13.00-16.30 น.  ASEAN Architect  โดย สภาสถาปนิก

ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556

13.00-16.00 น.  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์

เสาร์ 4 พฤษภาคม 2556

13.00-16.00 น.  Universal Design  ( เมืองใจดี  / หลักการของ UD) โดย สสส. และสมาคมสถาปนิกสยามฯ

13.00-15.00 น.  อนาคต “เชียงแสน” ในยุคไร้พรหมแดน (Borderless Chiangsaen) โดย กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามฯ

14.00-17.00 น.  Solar House โดย บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม

15.30-17.00 น.  อนุรักษ์ไร้พรหมแดน “ตามรอยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรในอมรปุระ” โดย กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามฯ

อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2556

13.30-15.00 น.  “มักกะสัน” ออกแบบอย่างไรให้มีนวตกรรมเมือง โดย กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามฯ

15.30-17.00 น.  สถาปัตยกรรมอุษาคเนย์

หมายเหตุ : ตารางสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กิจกรรม ส่วนลานกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรม อิมแพ็คเมืองทองธานี

ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2556 

13.30-16.00 น.  การนำเสนอผลงานนักศึกษา โดย บมจ.บางจากปิโตรเลียม

เสาร์ 4 พฤษภาคม 2556 

10.30-12.00 น.  การนำเสนอผลงานนักศึกษา โดย บมจ.บางจากปิโตรเลียม

กิจกรรมการประกวดแบบ
–   ARCHITECT 13 ASEAN ARCHITECTURAL COMPETITION ภายใต้หัวข้อ “Designing Future Asean Borders”

www.borderlesscompetition.com

– การประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรม ‘architecture / blur / boundary’

– การประกวดคลิปผลงาน โครงการ ASA 101 “ร่วมแข่งขันเพื่อแบ่งปันผลงาน” 101 บาท เปลี่ยนชีวิต!! รางวัลขวัญใจมหาชน จากคะแนนจากผู้ชมใน Youtube และ application

คณะกรรมการจัดงานสถาปนิก ’56
ที่ปรึกษา

คุณ สิน พงษ์หาญยุทธ
คุณ สมิตร โอบายะวาทย์
คุณ สุพินท์ เรียนศรีวิไล

ประธานจัดงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช

รองประธานจัดงาน

คุณกฤษณะ ธนะธนิต
คุณพิพัฒน์ รุจิราโสภณ
คุณชิสากานต์ โรจนสุนทร

เหรัญญิก :  คุณกิตติพงศ์ คุ้มมั่น

ประชาสัมพันธ์ :  คุณ ถวัลย์ วงษ์สวรรค์

กรรมการ

ม.ล.อรอำไพ พนานุรัตน์
คุณ สรวิศ ณ นคร
ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา
คุณพิเชฐ โสวิทยสกุล
ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
ผศ.ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร
คุณสุพิชชา โตวิวิชญ์
คุณน้ำทิพย์ ยามาลี
คุณสุรัสดา นิปริยาย
คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์
คุณสาโรช พระวงศ์
คุณจริยาวดี เลขะวัฒนา
Mr.Luke Yeung
คุณประวิตร กิตติชาญธีระ

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทร : 0-2319-6555 ต่อ 113

email. ratiratasa@gmail.com

 

You may also like...