พิพิธภัณฑ์ผ้า

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากล และก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ

ไม่เพียงพิพิธภัณฑ์ผ้าจะเป็นที่จัดแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้น เมื่อเร็วๆ นี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO-SPAFA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานอนุรักษ์สิ่งทอแก่นักอนุรักษ์จากพิพิธภัณฑ์ในไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนรวม ๑๑ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว พม่า บรูไน ติมอร์ และ ไทย เป็นเวลา ๒ สัปดาห์  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการงานพิพิธภัณฑ์ และความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและอนุรักษ์ผ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคณะทำงานแผนกอนุรักษ์และทะเบียน และจูเลีย เอ็ม เบรนแนน (Julia M. Brennan) ที่ปรึกษาอาวุโส ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หอรัษฎากรพิพัฒน์

“งานอนุรักษ์ผ้า เป็นอีกหนึ่งพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ที่ต้องดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว และมีการซ่อมแซมวัตถุที่ได้รับความเสียหายให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง คงสภาพเป็นตัวแทนสมบัติทางวัฒนธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป ที่นี่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานเทียบเท่าพิพิธภัณฑ์ระดับโลก   มีห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถทำงานด้านอนุรักษ์ได้ในระดับสากล เราจึงรู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานอนุรักษ์สิ่งทอแก่นักอนุรักษ์จากพิพิธภัณฑ์ในไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้

“สำหรับเนื้อหาในการอบรม มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานการจัดเก็บผ้าและสิ่งทอ การจัดแสดงอย่างถูกวิธี ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ การเลือกใช้วัสดุและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดเก็บ-จัดแสดงผ้า ผ่านการลงมือทำอย่างจริงจังภายในห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ของทางพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ รวมทั้งการศึกษาดูงานคลัง นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ พระตำหนักอรไทยเทพกัญญา ในพระราชวังดุสิต นิทรรศการผ้าปัก จากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นต้น” หัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวถึงภาพรวมในการอบรม

ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานแบบครบวงจร จนได้รับการยอมรับจากนักอนุรักษ์นานาประเทศ การจัดอบรมครั้งนี้นอกจากเป็นการนำเสนอข้อมูลและวางแผนด้านงานอนุรักษ์สิ่งทอให้เกิดประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรงานด้านอนุรักษ์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายกลุ่มเพื่อนงานอนุรักษ์ในภูมิภาคอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป) ๘๐ บาท นักเรียน/นักศึกษา ๕๐ บาท เด็กอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี ๕๐บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1๑๒ ปี เข้าชมฟรี สำหรับผู้ซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สามารถใช้บัตรดังกล่าวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย กรุณาแต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร : ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐

หรือ www.queensirikitmuseumoftextiles.org

You may also like...