มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการดนตรีสมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท จนกระทั่งถึงปริญญาเอกในหลายๆแขนงวิชาดนตรี

นอกเหนือจากด้านการเรียนการสอนแล้ว วิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมนานาชาติ เช่น แคมป์วงดนตรีเครื่องเป่าและวงออเคสตร้าเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SAYOWE Camp) การประชุมแซกโซโฟนระดับโลก การแข่งขันวงดนตรีซิมโฟนีแห่งอาเซียน (ASBC) การแข่งขันเปียโนแห่งประเทศไทยและนานาชาติ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.music.mahidol.ac.th/en/index.php

You may also like...