Nice to Meet You Anyway

โอเพ่น มิวเซียม นางแล ภูมิใจเสนอ “ไนซ์ทูมีทยูเอนี่เวย์” การนำเสนอผลงานเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ โดย จีเอ็มโปรเจค จากประเทศญี่ปุ่น http://www.gmprojects.jp/

นิทรรศการ : Nice to Meet You Anyway
ศิลปิน : Hideki, Chiako, Nami, Rui, Mao, Ryu, Yasumasa
สถานที่ : โอเพ่น มิวเซียม นางแล  99 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง เชียงราย 57100
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2555
เวลา : 17:30-20:30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
โทร : 086-911-5331
อีเมล์ : angkrit@gmail.com

 

 

You may also like...