ART APPRECIATION FOR BUSINESS & LIFESTYLE


ชื่อหลักสูตร ART APPRECIATION FOR BUSINESS & LIFESTYLE

สุนทรียศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและรสนิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมายในการเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ทางสุนทรียศาสตร์ในศิลปะทุกแขนงซึ่งเป็นพื้นฐานของรสนิยมในการใช้ชีวิตและเพื่อการประกอบธุรกิจ (ทัศนศิลป์, วรรณกรรม, ภาพยนตร์, ดนตรี, แฟชั่น, กราฟิกดีไซน์, ศิลปการแสดง, สถาปัตยกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงศิลปะเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม)

2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนได้รู้จักและสัมผัสกับสุนทรียศิลป์ชั้นเลิศทุกสาขาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และรู้วิธีในการเสาะแสวงหาแหล่งที่จะเข้าถึงเพื่อศึกษา/ชื่นชม/หรือบริโภค ศิลปะแขนงต่างๆได้ อันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และแสวงหาข้อมูลใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง และนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานของตัวเองหรือเป็นพื้นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

คณาจารย์/วิทยากรผู้ฝึกอบรม:

1. อ. วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ (M. Arch UCD, B. Arch CHULA)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สถาปนิก / นักเขียน /บรรณาธิการ ผู้บริหารสื่อ ArtBnagkok.com

2. อ. พรทิพย์ ทองขวัญใจ (M. Arts in Cultural Resource Management)

ศิลปินและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปวัฒนธรรม / บรรณาธิการศิลปะ เว็บไซต์ ArtBangkok.com

 

จำนวนชั่วโมงเรียน :  16 ชั่วโมง  (2 วัน _วันละ 8 ชม.)

เวลา : 9.00-17.00 น.

วัน: กำหนดวันเรียนตามตารางนัดหมายของผู้ฝึกสอนและผู้เข้าอบรม

ค่าลงทะเบียน คนละ:  25,950 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์/อาหารกลางวัน/ของว่างและเครื่องดื่ม)

จำนวนผู้เรียนสูงสุดต่อคอร์ส: 5 ท่าน

สถานที่: dp-studio Creative Training Center / หรือห้องประชุมสัมนาขององค์กรที่ให้ทาง Artbangkok ไปจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร ART APPRECIATION FOR BUSINESS & LIFESTYLE ฝึกอบรมพื้นฐานความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ในสื่อศิลปะทุกแขนง เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และรสนิยมในการเลือกสรร ให้เกิดสุนทรียภาพที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันที่มีรสนิยม เช่น การออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่ สำหรับพักอาศัย หรือ ประกอบธุรกิจ เช่น การเลือกสี การจัดองค์ประกอบ การทำงานสไตลิสต์ การถ่ายภาพ การฟังเพลง การแต่งกาย ฯลฯ

 

หลักการและเหตุผล

เราทุกคนต่างรู้ดีว่า รสนิยมทางศิลปะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใด คุณล้วนต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยความสวยงามมีระดับให้กับสินค้า-บริการและสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่อาศัย และบ่อยครั้งที่คุณเกิดความไม่มั่นใจในสิ่งที่เลือกสรร ซึ่งอาจทำให้ผลงานทางธุรกิจหรือภาพชีวิตของคุณออกมาดูไม่ดีเท่าที่ควร หรือไม่มีรสนิยม

แต่น้อยคนจะรู้ว่า การมีรสนิยมด้านศิลปะไม่ว่าแขนงใดๆ ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยการเรียนอย่างถูกวิธี โดยไม่ต้องใช้เวลามาก และคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้มีรสนิยมทางศิลปะได้ โดยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นศิลปินหรือนักออกแบบชั้นยอด ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะทำให้คุณมีความรู้ที่ถูกต้องในหลักการทางสุนทรียภาพสำหรับศิลปะทุกแขนง จนคุณสามารถตัดสินหรือเลือกสรรสิ่งดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองและในธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

  • เลือกองค์ประกอบและสีสันของการตกแต่งสถานที่ (Interior Stylist) 
  • การตกแต่งอาหาร (Food Stylist) 
  • รสนิยมในการแต่งกาย (Fashion Stylist) 
  • เลือกของขวัญถูกใจให้ลูกค้า เลือกแบบเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สื่อสารภาพลักษณ์อันดีสำหรับธุรกิจ เช่น บรรจุภัณฑ์ นามบัตร โบรชัวร์ หน้าตาสินค้า เว็บไซต์ การตกแต่งร้านหรือสำนักงาน (Graphic & Product Design) 
  • การถ่ายภาพ (Photography) 
  • การเลือกดนตรีที่จะเปิดสร้างบรรยากาศในร้านค้า การใช้หนังหรือคลิปวิดีโฆษณา (Music & Movie) 
  • เลือกสีและวัสดุในการปลูกสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Architecture)
  •  เรื่อยไปจนถึงสุนทรียศาสตร์ในการเสพงานศิลปะเพื่อความบันเทิงควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนเพื่อสื่อสารทางธุรกิจหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยการอ่านวรรณกรรมชั้นเลิศ (Literature) 
  • การชมศิลปการแสดง (Performing Art) 

ซึ่งความรู้เหล่านี้จะพัฒนารสนิยมให้คุณในการประกอบธุรกิจทุกประเภทได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ออกแบบงานเอง แต่มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ (Criteria) การพิจารณาเลือกสรรชิ้นงานที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ+

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

1. เจ้าของธุรกิจ/ ผู้นำองค์กร /นักบริหาร ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับสินค้าและบริการหรือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

2. ผู้ปฏิบัติงานในสายงานธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย ฝ่ายผลิต-ออกแบบ ร้านค้า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและความรู้ในการทำงานตามสาขาอาชีพให้กับบุคลากร

3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมสร้างทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและความรู้ด้านรสนิยมในการยกระดับคุณภาพชีวิต

4. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ขั้นตอนการสมัคร

1. โทรศัพท์จองคอร์สเรียน โดยแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 089-1132305 , 084-3345353

2. อีเมล์จองคอร์สเรียน โดยแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล์ artmaster@artbangkok.com

3. ข้อมูลที่ผู้เรียนต้องแจ้งกับฝ่ายฝึกอบรม ได้แก่ สาขาอาชีพ/งานที่ทำในปัจจุบัน / ระดับการศึกษา, อายุ , เหตุผลที่้ต้องการเข้าฝึกอบรม

4. ทางฝ่ายฝึกอบรมจะยืนยันการรับสมัคร และแจ้งวันที่เปิดสอน

5. ผู้สมัครยืนยันการจอง และชำระค่าเรียน

6. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ : artmaster@artbangkok.com โดยแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์มือถือ-และวันที่โอน โดยละเอียด

**********************************************************************************

ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายงานฝึกอบรม ArtBangkok Training
โทร./ไลน์:  089-1132305

You may also like...