Tagged: Young Artists Chiang Rai Art Exhibition

Young Artists Chiang Rai Art Exhibition

กลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย คือ กลุ่มเยาวชนที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความรักและศรัทธา และปรารถนาที่จะเดินทางในเส้นทางศิลปิน รวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน แบ่งปันข่าวสารด้านศิลปะ