Tagged: TMB และเยาวชนไฟ ฟ้า ร่วมแปรรูปขยะ สร้างชุมชมเข้มแข็ง

TMB และเยาวชนไฟ ฟ้า ร่วมแปรรูปขยะ สร้างชุมชมเข้มแข็ง

แต่ละวันมีกล่องนม กระดาษนิตยสารทิ้งเป็นขยะมากมาย ถ้าเราสร้างคุณค่าให้กลับฟื้นคืนชีวิต หมุนเวียนมาใช้ใหม่ ก็ลดการทำลายป่าไม้จากธรรมชาติ และปัญหาขยะเรี่ยราดก็จะน้อยลง