Tagged: TK Forum 2013

TK Forum 2013

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนา TK Forum 2013 หัวข้อ“อ่าน 3 มิติ : อ่านวิเคราะห์ อ่านวิจารณ์ อ่านตีความ”