Tagged: Sculpere

Sculpere

โซอิชิโร ชิมิซึ ศิลปินชาวญี่ปุ่นซึ่งพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ จะจัดแสดงผลงานจิตรกรรมนามธรรมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา และผลงานประติมากรรมอีกหนึ่งชิ้นในงานนิทรรศการเดี่ยวที่ใช้ชื่อว่า Sculpere