Tagged: Roboticlism

Roboticlism from Unconscious mind

นิทรรศการ                             “การแสดงผลงานจิตรกรรมเพื่อการกุศลจักรกลศิลป์จากจิตไร้สำนึก” ( Roboticlism from Unconscious mind  Art Exhibition Charity) ศิลปิน                                      นชภัช จาตุรงค์คกุล (Noshpash Chaturongkagul) ลักษณะงาน                            จิตรกรรมและสื่อผสม ระยะเวลาที่จัดแสดง            วันที่ 15 มกราคม  ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีเปิดนิทรรศการ                     วันที่ 15 มกราคม 2559...