Tagged: Prawat Parinyatarnmas

Prawat Parinyatarnmas

ประวัติ ปริญญาธารมาศ การศึกษา : ปริญญาศิลปบัณฑิต คณะจิตรประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาชีพ : ครูชำนาญการ (คศ.2) วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะ กระทรวงวัฒนธรรม