Tagged: ON – NUCH

ON – NUCH

ชีวิตเป็นสิ่งที่ดำเนินไปร่วมกับเวลา เราสามารถเห็นการเคลื่อนของเวลานั้นได้จากการเปลี่ยนแปลง ในทางศิลปะนั้นเวลาเป็นสิ่งประกอบที่สำคัญ ผลงานนั้นเปรียบเหมือนคราบของเวลาที่ทิ้งร่องรอยความคิดความทรงจำในช่วงขณะที่สร้างผลงานนั้น