Tagged: Moscow Attitude

Moscow Attitude

ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยู่กรุงเทพ ทำให้ผมระลึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับเมืองที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดี ผมเติบโตขึ้นมาในกรุงโตเกียวในช่วง ค.ศ.1980 เป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีการคิดถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น