Tagged: MC.DESIGN

MC.DESIGN

เอ็ม.ซี.ดีไซน์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 ทำงานออกแบบและเขียนแบบจนเมื่อ พ.ศ. 2545 เริ่มรับทำงานก่อสร้างและออกแบบภายใน จนมีความเข้าใจงานทั้งระบบ มีประสบการณ์ มากกว่า15 ปี