Tagged: History DRAMA CHULA

History DRAMA CHULA

นับตั้งแต่มีการสอนศิลปะการละครในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรทรงเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งหน่วยวิชาศิลปการละครในแผนกวิชาภาษาอังกฤษ