Tagged: Funny Note

Funny Note

โกโระกับเพื่อนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 แอบเขียนสมุดพกให้คะแนนครูฟุรุยะของพวกเขา และได้มอบให้ครูในวันก่อนปิดภาคเรียนแรก