Tagged: Detour of The Ego

Detour of The Ego

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย (La Fête 2015) จัดแสดงนิทรรศการ อัตตะ ลังเล ( Detour of The Ego ) เป็นนิทรรศการภาพถ่ายเชิงทดลองในลักษณะจัดวางกับพื้นที่