Tagged: Baan Tuek Art Center

Baan Tuek Art Center

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอื่น และต่างประเทศ ให้มีโอกาสนำผลงานศิลปะเสนอต่อสาธารณะชน เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นศิลปินอาชีพ ที่มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ