Tagged: After Death (Sculpture)

Before Birth, After Death (Sculpture)

ความตายเป็นสิ่งที่เรารู้กันว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่อะไรคือ ‘สภาวะก่อนเกิดและหลังตาย’ ซึ่งเป็นปริศนาธรรมที่ คามิน เลิศชัยประเสริฐ ใช้เวลานานกว่าหกปีเพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะชุด ‘ก่อนเกิด, หลังตาย’ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551