Tagged: เทศกาลภาพยนตร์ภาษาเยอรมันกลางแจ้ง 2556/57

เทศกาลภาพยนตร์ภาษาเยอรมันกลางแจ้ง 2556/57

ความหนาวเย็นในช่วงค่ำคืนเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของเทศกาลประจำปี เทศกาลภาพยนตร์ภาษาเยอรมันกลางแจ้ง ท่ามกลางสวนอันสงบเงียบของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย