Tagged: วรวิทย์ แก้วศรีนวม

My Home by Worawit Kaewsrinoum

นิทรรศการจิตรกรรมชุด “เฮือน” เปิด 11 กรกฏาคม 2558 19.00น. นิทรรศการแสดงตั้งแต่ 4 กรกฏาคม ถึง 30 กันยายน 2558 Bar Bali Bistro ถ.พระอาทิตย์ ท่าพระอาทิตย์ กรุงเทพ ศิลปิน : วรวิทย์ แก้วศรีนวม ( Worawit Kaewsrinoum ) ชื่อนิทรรศการ : เฮือน (My Home) แนวความคิด...