Tagged: ผู้ชายบ้าของเล่น

ผู้ชายบ้าของเล่น

นิทรรศการ “ผู้ชายบ้าของเล่น” ถือว่าเป็นการรวมตัวกันของศิลปินรุ่นใหม่สี่คนที่ชื่นชอบ Kinetic Art Kinetic Art เป็นคำที่ถูกใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1954