Tagged: จากสถาปัตยกรรมโลก สู่ดีไซน์ของนาฬิกา MIDO

MIDO

ด้วยค่านิยมที่สอดคล้องกัน ในเรื่องดีไซน์ที่อยู่เหนือกาลเวลา ทำให้โลกแห่งสถาปัตยกรรม มาบรรจบพบกับ โลกแห่งเรือนเวลา และเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์นาฬิกา Mido