คณะหุ่นสายเสมา

คณะหุ่นสายเสมา คณะหุ่นสายของไทยซึ่งดำเนินการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นสายไทย โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักยึดในการทำงานเป็นเวลากว่า 6 ปี จนได้รับการยอมรับในระดับสากลจากการเข้าร่วมเทศกาลหุ่นโลก

ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก กับรางวัล The Most Poetic Creation of Puppet   Art Prague 2008 จากการแสดงละครหุ่นสายเรื่อง เจ้าเงาะ และรางวัล The Best Traditional Original Performance of Puppet Art Prague 2009 จากการแสดงละครหุ่นสายเรื่อง ศึกพรหมาสตร์ และได้รับการเชิดชูเกียรติจากกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้เผยแพร่และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ปรากฏ จนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552  จากอัตลักษณ์ของหุ่นสายเสมาที่มีรากวัฒนธรรมไทยอันสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ เป็นตัวแทนหุ่นไทยแขนงหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งในเอเชียและยุโรปอย่างต่อเนื่อง

คณะหุ่นสายเสมา ยังคงดำเนินการพัฒนาคิดค้นสร้างสรรค์หุ่นสายไทยและผลงานการแสดงรูปแบบใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ จนได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2553 ถึง 2554 จากทางสโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดีโดยชื่อคณะเสมา มีความหมายถึง ใบเสมา สัญลักษณ์อันเป็นนิเวศน์เขตคุ้มอุโบสถ ปรากฏอยู่ตามศาสนสถานโดยมีนัยของการสร้างเพื่อเป็นหลักเขตแดนธรรมป้องกันมิให้สิ่งชั่วร้ายแผ้วพาน ด้วยจุดมุ่งหมายให้คณะหุ่นสายเสมามีแนวทางในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราว โดยใช้หลักการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน

คณะหุ่นสายเสมา ได้สร้างสรรค์ผลงานละครหุ่นสายไทยขึ้นมาหลายเรื่อง ทั้งจากการเขียนบทขึ้นมาใหม่และการนำวรรณกรรมไทยมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัย โดยแทรกแนวคิดเชิงพุทธปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา และการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ อันก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมหุ่นสายไทยอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ คณะหุ่นสายเสมารับจัดการแสดงละครหุ่นสายทั้งในและนอกสถานที่

ในสถานที่  ณ โรงละครหุ่นสายเสมา ซอยวิภาวดี 58 (จำนวน 50 ที่นั่ง/รอบ)

นอกสถานที่  ทั้งใน กรุงเทพฯและต่างจังหวัด อาทิ สถาบันการศึกษา, องค์กร, หน่วยงาน และชุมชน เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  โรงละครหุ่นสายเสมา

ที่อยู่ : เลขที่ 16/225 หมู่ 2 ซอยวิภาวดี 58 (สุขสรรพ์ 3) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-956-4180,02-956-4180,กด 0

มือถือ : 089-222-9974,089-222-9974

ทุกวันตั้งแต่ 08.30-20.30 น.

อีเมล์ : semathai@live.com

เว็บไซต์ :  www.facebook/คณะหุ่นสายเสมา

You may also like...