ความลับของโครงกระดูก SKELETON’S SECRET

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ ‘ความลับของโครงกระดูก’ SKELETON’S SECRET

นิทรรศการที่จะพาทุกท่านไปชมตัวอย่างของโครงกระดูกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มาจากการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการต่อกระดูก เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาระบบโครงร่าง (Skeletal system) ของสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์อันเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายสาขา โดยเฉพาะนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านสรีรวิทยา, ชีววิทยาการแพทย์ หรือแม้แต่ทางด้านของพฤติกรรมและวิวัฒนาการของสัตว์ โดยจะบรรจุอยู่ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (Basic Anatomy) และวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate)
อนึ่ง นิทรรศการดังกล่าวจะนำเสนอองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสานกับการจัดแสดงที่ใช้องค์ความรู้ทางศิลปะมาช่วยในการจัดวาง จัดองค์ประกอบ รวมไปถึงการจัดแสงที่ช่วยสร้างสุนทรียะและเปิดประสบการณ์ผู้ชมได้ร่วมสนุกและได้รับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น


นิทรรศการ : ความลับของโครงกระดูก SKELETON’S SECRET
ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ : สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน : วิทยาศาสตร์และศิลปะ
วันที่  : 16 ธันวาคม 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2564
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30น.
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-2183645-6

 

Chula Museum <chulamuseum@gmail.com>
รัชฎากรณ์
02-218-3709

You may also like...