JENESYS 2.0/2014

ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดจัดโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๗ (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2.0)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสนใจญี่ปุ่นในหมู่เยาวชนของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย และความเข้าใจต่อคุณค่าความเป็นญี่ปุ่น โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนในประเทศญี่ปุ่น อาทิ การศึกษาดูงานบริษัทญี่ปุ่น การศึกษาดูงานในต่างจังหวัด แหล่งประวัติศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียน/นักศึกษา โดยขอเชิญคณะผู้แทนไทย จำนวน ๕o คนประกอบด้วย เยาวชนจำนวน ๔๘ คน และอาจารย์/ผู้ดูแลเยาวชน จำนวน ๒ คน เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้หัวข้อ ศิลปินรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 หัวข้อ ศิลปินรุ่นเยาว์ 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
๑. ผู้สมัครต้องเข้าใจและยอมรับในวัตถุประสงค์ของโครงการ JENESYS 2.0
๒.ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๑๘-๓o ปี และเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาต่างๆ
๓. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินในระยะทางไกลและขึ้นลงบันไดได้สะดวก ผู้สมัครที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งอาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ จะไม่ได้รับการพิจารณา
๔. ผู้สมัครต้องมีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านศิลปกรรม/วิจิตรศิลป์ (Fine ArtS) และกำลังศึกษาในสาขาวิชาจิตรกรรม (painting) การออกแบบ (design) หัตถกรรม (Crafts)
ประติมากรรม (sculpture) สถาปัตยกรรม (architecture) และประวัติศาสตร์ศิลป์ (art history)
๕.ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่นมาก่อน

การสมัคร
๑.สถานที่ขอรับและส่งใบสมัคร
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ชั้น ๒๒) ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑o๗oo
โทร : o๒-๔๒๒-๘๙๔๖
โทรสาร : o๒-๔๔๖-๘๓๔๗
E-mail :aseancocithailand.com หรือ www.m-culture.go.th
โดยเขียนข้อความในวงเล็บที่มุมซองว่า JENESYS 2.0 ศิลปินรุ่นเยาว์

หลักฐานการสมัคร
๑.ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ จำนวน ๒ รูป
๒.ผลงานหรือหลักฐานที่แสดงความสามารถตามสาขาที่สมัคร (portfolio)
๓.ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ประกาษรับสมัคร จนถึงวันที่ ๓o มกราคม ๒๕๕๗

การคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องมาเข้ารับการสอบสัมภาษณื พร้อมการเสนอผลงานด้านศิลปกรรม ในวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์)

การประกาศผลการคัดเลือก
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะประกาศผลภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ http:// www.m-culture.go.th และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจงผลทางอีเมล์อีกทางหนึ่งด้วย

การรายงานตัว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ ศิลปินรุ่นเยาว์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๙-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยผู้จัดโครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างประเทศ ค่าประกันชีวิต ค่าอาหาร ค่าที่พัก และยานพาหนะ ภายในประเทศญี่ปุ่น

You may also like...