NEO-BARBARIAN I

นิทรรศการ NEO BARBARIAN I เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างไทยและอินโดนีเซีย โดยมีศิลปินชาวอินโดนีเซีย
ได้แก่ Antonius Kho, Putu Edy Asmara, Laksmi Shitaresmi, Grace Tjondronimpuno, S.Sn และ Ketut Lekung Sugantika

โดยมีแนวความคิด ทัศนคติ และความคิดเห็นในการนำเสนอผลงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของการมุ่งเน้นการสะท้อนเรื่องราวความป่าเถื่อนของมนุษยชาติในรูปแบบอันแปลกใหม่ การมอมเมาอย่างแยบยลที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายของเชื้อชาติ เพศสภาพ และบริบทของความเชื่อเรื่องการบริโภคนิยม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมแห่งศตวรรษที่ 21

นิทรรศการ : NEO-BARBARIAN I
ศิลปิน : Antonius Kho, Putu Edy Asmara, Laksmi Shitaresmi,Grace Tjondronimpuno, S.Sn และ Ketut Lekung Sugantika
วันที่ : 7 ธันวาคม -12 ธันวาคม 2556
สถานที่ : ARDEL’s Third Place Gallery
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-422-2092
อีเมล : ardelgallery@gmail.com

You may also like...