สัมมนาประติมากรรมหล่อโลหะสำริด

นิทรรศการในโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประติมากรรมหล่อโลหะสำริด” มีที่มาเนื่องจาก ประวัติศาสตร์การหล่อโลหะสำริดของบ้านเชียง มีให้เห็นมาตั้งแต่ 4,000 ปีมาแล้ว วัตถุสำริดที่ขุดพบได้แก่ ใบหอก หัวขวาน ลูกศร กำไลข้อมือข้อเท้า เป็นต้น

ซึ่งเทคนิคจะเป็นการหล่อโดยมีพิมพ์แบบประกบกันและแบบหลอมขี้ผึ้ง (Lost Wax) แม้ว่าต่อมา 2,700 ปีได้มีการใช้เหล็กนำมาเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้และอาวุธแต่สำริดก็ยังเป็นที่นิยมใช้ทำเครื่องประดับเป็นส่วนใหญ่ โลหะสำริด (Bronze) หมายถึงโลหะผสมที่มีทองแดง (Cu) และดีบุก (Sn) เป็นส่วนผสมหลัก โดยมีดีบุกในปริมาณ 1-15 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปและอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะใช้นอกเหนือจากเครื่องใช้เครื่องประดับ รูปทรงระฆัง ได้มีการใช้สำริดเป็นเนื้อวัสดุด้วยคุณสมบัติเนื้อแน่นและให้เสียงกังวานและด้วยคุณสมบัติของสำริดที่มีความมันวาวขัดขึ้นเงาเหมือนทองจึงนิยมหล่อพระพุทธรูปและผลงานศิลปะประติมากรรมในรูปแบบใหม่ ๆ เพราะสามารถสร้างสีบนผิวได้หลากหลายเช่น เหลือง ทอง แดง ฟ้า เขียว น้ำตาลและดำ เป็นต้น

ปัจจุบันการหล่อโลหะสำริดเพื่องานศิลปะมีความต้องการมากในกลุ่มผู้สร้างสรรค์ศิลปะ ด้วยคุณสมบัติที่พิเศษ แต่ด้วยเทคนิคที่ต้องใช้ความชำนาญและความรู้ที่สูง จึงทำให้ผู้ที่จะนำวัสดุสำริดมาหล่อในอุตสาหกรรมครอบครัวน้อยลง แต่หันไปหล่อโลหะทองเหลืองมากขึ้น ดังนั้นภาควิชาประติมากรรมจึงเห็นว่า การจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประติมากรรมหล่อโลหะสำริด เพื่อให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ประติมากรรมและในกลุ่มช่างหล่อโลหะสำริดในภาคอุตสาหกรรมครอบครัว (SME) หันมาพัฒนา เพื่อให้ก้าวไปสู่แหล่งอุตสาหกรรมโลหะสำริด (Bronze) ที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคต่อไป

นิทรรศการประติมากรรมหล่อโลหะสำริด เป็นผลงานของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประติมากรรมหล่อโลหะสำริด โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาจากคณาจารย์ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วยผลงานประติมากรรมหล่อโลหะสำริด จำนวนประมาณ 50 ชิ้นงาน นำมาจัดแสดงเพื่อให้นักศึกษาศิลปะ และผู้สนใจทั่วไป ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไม่เสียค่าเข้าชม

พิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น. ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช (อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร) ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

“สัมมนาเชิงปฏิบัติการประติมากรรมหล่อโลหะสำริด”
วันที่ : 8 – 30 กรกฎาคม 2556
เวลา : 10.00 – 18.00 น.
สถานที่ : PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-221-3841
เว็บไซต์ : www.su.ac.th/html_galleries/galleries_1.asp‎

You may also like...