THE FINAL ROUND

เชิญชมการแสดงนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2555 ชื่อนิทรรศการ ” THE FINAL ROUND” โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กระทรวงวัฒนธรรม) ณ v64 studio

ตั้งแต่วันที่6-13 กรกฎาคม 2555 พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 6 เวลา17.30 น

รายชื่อนักศึกษาที่แสดงผลงาน

1 นายลรรวลพ จิตระการกุล
2 นายชัชวาล ธนชัยนันทกุล
3 นายจักรกฤษณ์ อาจปรุ
4 นางสาวศศิธร ไชยหงษ์
5 นายภคคีตา แก้วกัญญา
6 นายคมกฤช พิมเสน
7 นายศราวุธ แก้วน้ำเย็น
8 นายสุธี จำชาติ
9 นางสาวกิตติยา กลมเกลียว
10 นายพรพงศ์ บุตรน้อย
11 นายกัมพล โชติเฉลิมศัก
12 นายประพัฒ ประเสริฐพิพัฒน์
13 นายระพีพัฒน์ ศิรินาลัย
14 นายนพดล จีนสุวรรณ
15 นายรัตนพร สละธงชัย
16 นายทศพล อายุสุข
17 นางสาวภาวิณี ปิ่นโภคินทร์
18 นายวิริยะ ศิริปัญญา
19 นายฐิติ หัตถกิจ
20 นายอานุภาพ เพชรหลายสี
21 นายพลวัฒน์ สิทธานันท์
22 นายอภิวัฒน์ เปรมปรี
23 นายยุรนันท์ เกิดสุวรรณ
24 นายสนั่น สุระกำแหง
25 นายสายัณห์ จันทร์บุรี
26 นายธีระยุทธ คณาทรัพย์ทวีสุข
27 นายสุริยาวุธ โสภารักษ์
28 นายเยี่ยมพันธ์ ทองเมือง
29 นายพงษ์สกุล ชาเหลา
30 นายวาทิตย์ โจ้งทอง
31 นายอุเทน อ่อนอยู่
32 นายหัตถกร ทับทิมทอง
33 นางสาวสุพิชญา ทานะ
34 นายกีรติ บุญไกร
35 นางสาวเรวดี สว่างศรี
36 นายมนูญ วุฒิพงษ์
37 นายวรวิทย์ ขจรศักดิ์สุเมธ
38 นางสาวดวงใจ ภูฆัง
39 นางสาวอารียเทพ คงสมจิตต์
40 นายนิติพงษ์ ตระกูลศรี
41 นายเอกมัย นามวิจิตร
42 นายไพฑูรย์ อำนวยพร
43 นางสาวศศิประภา เหม๋งพันธุ์
44 นายวัชรินทร ปรีชา
45 นายธีรยุทธ เทพวงษ์

นิทรรศการ : THE FINAL ROUND
วันที่ : 6-13 กรกฎาคม 2555
สถานที่ : v64 studio
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.v64artstudio.com

You may also like...