BU Diamond

ชื่อโครงการ : อาคาร BU Diamond
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประเภทอาคาร : กลุ่มอาคาร พื้นที่รวม ประมาณ 30,000 ตารางเมตร
อาคาร 14 อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ หอประชุม ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ศูนย์เรียนรู้
อาคาร 15 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ที่ปรึกษาธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์จำลอง ร้านค้า
อาคาร 16 สำนักงาน ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ห้องประชุม
ระยะเวลา : โครงการก่อสร้างระหว่างปีพ.ศ. 2550-2552
งบประมาณ : มูลค่าก่อสร้าง 1,400,000,000 บาท

อาคาร BU Diamond หรือ ตึกเพชร

เป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ 3 อาคาร สร้างติดถนนพหลโยธินด้านหน้าทางเข้าหลักของวิทยาเขตรังสิต มีแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้รูปทรงของอาคารสื่อความหมายแทนรูปทรงของเพชร แทนสัญลักษณ์ของสถาบัน ก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างพิเศษ ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงการออกแบบให้เป็นอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม green architecture รวมถึงอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นอาคารที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ และได้มาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล อาคารทั้งหมดมีพื้นที่รวมกัน ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,400,000,000 บาท ประกอบด้วย

อาคาร A3 

ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักทะเบียนฯ ห้องพักอาจารย์ หอประชุมใหญ่ ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ศูนย์เรียนรู้นอกเวลา และร้านอาหาร

อาคาร A1

ใช้เป็นอาคารทางด้าน science and technology ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ incubation center สำนักวิชาการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร้านค้า

อาคาร A2

ใช้เป็นอาคารทางด้าน bangkok university creative center (bucc) ประกอบด้วย ห้องและโถงแสดงผลงานสร้างสรรค์ และผลงาน นวัตกรรม ของนักศึกษา ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ศูนย์ค้นคว้าวิจัย ห้องรับรอง ห้องประชุม

โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ km qa2552

เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายอาคารสถานที่ จำนวน ๑๒ นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ได้เข้าสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงานขึ้น กับสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้ชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

– ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

– องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสินในการประเมินคุณภาพภายใน

– ข้อเสนอแนะในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (sar) ของฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

– การจัดทำ portfolio ของบุคคล

-การประกวดรางวัลแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

 

You may also like...